نژادهای باهوش کمتر

هوش سگ نسبی است. استنلی کورن کتابی به نام هوش سگ ها نوشت که در آن 133 نژاد را رتبه بندی کرد. هوش کورن بر اساس تعداد تکرارهایی است که هر مسابقه برای یادگیری یک دستور خاص انجام داده است.

رتبه بندی کامل را در اینجا ببینید و مطالعه چگونه پیش رفت.

بیایید به مسابقه ها برویم:

1. سگ افغانی

2. باسنجی

3. بولداگ انگلیسی

4. چاو چاو

5. برزوی

6. Bloodhound

7. Pekingese

8. بیگل

9. Basset Hound

10. شیتزو

بولداگ انگلیسی هفتاد و هفتمین رتبه بندی هوش است

اسکرول به بالا