ការប្រណាំងដែលឆ្លាតវៃតិច

ភាពវៃឆ្លាតរបស់ឆ្កែគឺទាក់ទងគ្នា។ Stanley Coren បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា The Intelligence of Dogs ដែលគាត់បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ 133 ពូជ។ ភាពវៃឆ្លាតរបស់ Coren គឺផ្អែកលើចំនួនពាក្យដដែលៗដែលការប្រណាំងនីមួយៗបានធ្វើដើម្បីរៀនពាក្យបញ្ជាដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

សូមមើលចំណាត់ថ្នាក់ពេញលេញនៅទីនេះ និងរបៀបដែលការសិក្សាបានដំណើរការ។

តោះទៅការប្រណាំងទាំងអស់គ្នា៖

១. Afghan Hound

2. Basenji

3. English Bulldog

4. Chow Chow

5. Borzoi

6. Bloodhound

7. ប៉េកាំង

8. Beagle

9. Basset Hound

10. Shih Tzu

English Bulldog ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 77 ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ស៊ើបការណ៍

អូសទៅកំពូល