Podmienky používania

Úvod

Používanie našej webovej stránky podlieha nasledujúcim podmienkam používania, ktoré sa z času na čas menia (ďalej len „Podmienky“). Podmienky si musíte prečítať spolu s akýmikoľvek podmienkami, podmienkami alebo vylúčeniami zodpovednosti uvedenými na stránkach našej webovej lokality. Pozorne si prečítajte Podmienky. Podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov našej webovej stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, zákazníkmi, obchodníkmi, predajcami a/alebo prispievateľmi obsahu. Ak pristupujete na túto webovú stránku a používate ju, súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete dodržiavať podmienky a naše zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s Podmienkami alebo našimi Zásadami ochrany osobných údajov, nemáte oprávnenie pristupovať na našu webovú stránku, používať žiadne služby našej webovej stránky alebo zadať objednávku na našej webovej stránke.

Používanie našej webovej stránky

Súhlasíte s tým, že budete našu webovú stránku používať na legitímne účely a nie na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, vrátane, bez obmedzenia, v rozpore s akýmkoľvek zákonom o duševnom vlastníctve alebo ochrane súkromia. Súhlasom s Podmienkami vyhlasujete a zaručujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii trvalého bydliska dosiahli plnoletosť a ste právne spôsobilí uzavrieť záväznú zmluvu.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať našu webovú stránku vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by predstavovala občiansky alebo trestný čin alebo by porušovala akýkoľvek zákon. Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite zasahovať do siete alebo bezpečnostných funkcií našej webovej stránky alebo získaťneoprávnený prístup do našich systémov.

Súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa, poštová adresa a ďalšie kontaktné údaje, aby sme mohli dokončiť vašu objednávku alebo vás podľa potreby kontaktovať. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a informácií. Oprávňujete nás zhromažďovať a používať tieto informácie, aby sme vás kontaktovali v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Všeobecné podmienky

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu . Vyhradzujeme si právo vykonať akékoľvek úpravy webovej stránky, vrátane ukončenia, zmeny, pozastavenia alebo zrušenia akéhokoľvek aspektu webovej stránky kedykoľvek bez upozornenia. Môžeme zaviesť dodatočné pravidlá alebo obmedzenia na používanie našej webovej stránky. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne kontrolovať Podmienky a váš pokračujúci prístup alebo používanie našej webovej stránky bude znamenať, že súhlasíte s akýmikoľvek zmenami.

Súhlasíte s tým, že nebudeme niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek úpravy, pozastavenie alebo zrušenie našej webovej stránky alebo pre akúkoľvek službu, obsah, funkciu alebo produkt ponúkaný prostredníctvom našej webovej stránky.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Odkazy z alebo na webové stránky mimo našej webovej lokality sú určené pre pohodlie iba. Nekontrolujeme, neschvaľujeme, neschvaľujeme ani nekontrolujeme a nezodpovedáme za žiadne stránky prepojené s našou webovou stránkou, obsah týchto stránok, tretie strany na nich uvedené ani ichprodukty a služby. Prepojenie s akoukoľvek inou stránkou je na vaše vlastné riziko a nenesieme zodpovednosť za žiadne škody v súvislosti s prepojením. Odkazy na stránky so softvérom na stiahnutie slúžia len na uľahčenie a nenesieme zodpovednosť za žiadne ťažkosti alebo dôsledky spojené so sťahovaním softvéru. Používanie akéhokoľvek stiahnutého softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy, ak existuje, ktorá je priložená k softvéru alebo je so softvérom poskytnutá.

Vaše osobné údaje

Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje.

Chyby a opomenutia

Upozorňujeme, že naše webové stránky môžu obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti a nemusia byť úplné alebo aktuálne. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). Takéto chyby, nepresnosti alebo opomenutia sa môžu týkať popisu produktu, cien, propagácie a dostupnosti a vyhradzujeme si právo zrušiť alebo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú na základe nesprávnych informácií o cenách alebo dostupnosti v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

Nezaväzujeme sa aktualizovať, upravovať alebo objasňovať informácie na našej webovej stránke, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Vylúčenie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Preberáte všetkyzodpovednosť a riziko v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky, ktorá je poskytovaná „tak, ako je“ bez záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, s ohľadom na informácie, ku ktorým sa pristupuje z našej webovej stránky alebo prostredníctvom nej, vrátane, bez obmedzenia, všetkých obsah a materiály a funkcie a služby poskytované na našej webovej stránke, pričom všetky sú poskytované bez záruky akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nie výlučne, záruk týkajúcich sa dostupnosti, presnosti, úplnosti alebo užitočnosti obsahu alebo informácií, neprerušovaného prístupu a akýchkoľvek záruk vlastníckeho práva, neporušenia, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Nezaručujeme, že naša webová stránka alebo jej fungovanie alebo obsah a materiál služieb, ktoré sú ňou sprístupnené, budú včasné, bezpečné, neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že naše webové stránky alebo servery, ktoré tvoria našu webovú stránku dostupné sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Používanie našej webovej stránky je na vaše vlastné riziko a preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek náklady spojené s používaním našej webovej stránky. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu súvisiace s používaním našej webovej stránky.

V žiadnom prípade nebudeme my, ani naše pridružené spoločnosti, náš alebo ich príslušný obsah alebo poskytovatelia služieb, ani žiadny z našich alebo ich príslušní riaditelia, vedúci pracovníci, zástupcovia, dodávatelia, dodávatelia respzamestnanci sú voči vám zodpovední za akékoľvek priame, nepriame, špeciálne, náhodné, následné, exemplárne alebo represívne škody, straty alebo príčiny konania, alebo ušlý zisk, ušlý zisk, ušlý obchod alebo predaj alebo akýkoľvek iný typ škody, či už so sídlom v zmluva alebo delikt (vrátane nedbanlivosti), objektívna zodpovednosť alebo inak, vyplývajúce z vášho používania alebo neschopnosti používať alebo vykonávať našu webovú stránku alebo obsah alebo materiál alebo funkčnosť prostredníctvom našej webovej stránky, a to aj v prípade, že sme upozornení na možnosť takýchto škôd.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie zodpovednosti alebo vylúčenie či obmedzenie určitých škôd. V takýchto jurisdikciách sa na vás nemusia vzťahovať niektoré alebo všetky vyššie uvedené vyhlásenia, vylúčenia alebo obmedzenia a naša zodpovednosť bude obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Odškodnenie

Vy súhlasíte s tým, že nás budete brániť a odškodníte a ochránite nás a naše pridružené spoločnosti a našich a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, agentov, dodávateľov a zamestnancov pred akýmikoľvek stratami, záväzkami, nárokmi, výdavkami (vrátane poplatkov za právne služby) akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, vaším porušením Podmienok alebo zverejnením alebo prenosom akýchkoľvek materiálov na webovej lokalite alebo prostredníctvom nej, vrátane, ale nie výlučne, tvrdenia akejkoľvek tretej strany, že akékoľvek informácie alebo materiály vami poskytnuté porušujúna akékoľvek vlastnícke práva tretej strany.

Úplná zmluva

Podmienky a akékoľvek dokumenty, na ktoré sa v nich výslovne odkazuje, predstavujú celú dohodu medzi vami a nami vo vzťahu k predmetu Podmienok a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu dohodu, porozumenie alebo dojednanie medzi vami a nami, či už ústne alebo písomne. Vy aj my berieme na vedomie, že pri uzatváraní týchto Podmienok sme sa ani vy, ani my nespoliehali na žiadne vyjadrenie, záväzok alebo prísľub daný druhou stranou alebo implicitne vyplývajúci z čohokoľvek, čo bolo medzi vami a nami povedané alebo napísané pred týmito Podmienkami, s výnimkou prípadov výslovne uvedených. v Podmienkach.

Vzdanie sa

Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia Podmienok nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Zrieknutie sa akéhokoľvek zlyhania z našej strany nebude predstavovať zrieknutie sa akéhokoľvek následného zlyhania. Žiadne zrieknutie sa z našej strany nie je účinné, pokiaľ vám to nie je oznámené písomne.

Nadpisy

Všetky nadpisy a názvy v tomto dokumente slúžia len pre pohodlie.

Oddeliteľnosť

Ak ktorýkoľvek príslušný orgán určí, že niektoré z ustanovení Podmienok je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude v tomto rozsahu oddelené od zostávajúcich Podmienok, ktoré budú naďalej platné a vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákona.

Otázky alebo obavy

Všetky otázky, pripomienky a spätnú väzbu nám pošlite na adresu"info@:doména"

Posunúť hore