ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੂਕਾਗਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੇ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ), ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਤੂਰੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਚਨਚੇਤੀ. ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਇੰਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨਾਈਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ । ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰਾਈਵਰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ "ਜਲਦਾ" ਹੈ। ਕੁਝ ਕਤੂਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਸਮੇਤ ਨਾੜੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਗਰ, ਆਦਿ। ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ 'ਤੇ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਰਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਇਨਸੁਲਿਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ