ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਚਰਬੀ (ਪਨੀਰ) ਜਾਂ ਰੋਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇਖੋ।

ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ

ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਡ ਦੇਖੋ।

ਮਾੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫੀਡ

AN ਫੀਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਫੀਡ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫੀਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। . ਪਰ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।

ਫੀਡ ਅਸਵੀਕਾਰ

ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਫੀਡ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰਦ, ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ:

ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ