ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ - ਗੁਦਾ ਗਲੈਂਡਜ਼

ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ/ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਟਿੱਕ, ਮਲ ਜਾਂ ਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਓ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

- ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ

– ਕਾਗਜੀ ਤੌਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣੋ।

- ਅਤੇ ਤਰਲ ਪੇਸਟ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰੋ।

- ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇਫਰਸ਼ 'ਤੇ:

ਘਰ ਵਿਚ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

1. 3 ਜਾਂ 4 ਗਿੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਲਓ

2. ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ

3. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ

4. ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ

5. ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ 'ਤੇ 4 ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਵਰਗੇ ਕੋਣ' ਤੇ)। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ।

7. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

8. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਗੰਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।

9. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ।

ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ:

ਸ਼ਾਂਤ

ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ

ਆਗਿਆਕਾਰੀ

ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ

ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ

ਨਿਰਾਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ

ਸਿਹਤਮੰਦ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ:

– ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ

– ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ

– ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮਤਾ

– ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰੋ

– ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਣਾ

– ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!

ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ)।

ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ