Ci bach yn brathu llawer

Maen nhw'n dweud bod gan bob jôc ronyn o wirionedd, ond pan ddaw hi at gŵn, a allwn ni ddweud yr un peth?

Rwyf am fynd i'r afael â phwnc sydd fel arfer yn gyffredin ymhlith tiwtoriaid cŵn bach: brathiadau cŵn o “chwarae”.

Gellir ystyried cyfnod twf a datblygiad cŵn bach yn hyfforddiant ar gyfer bywyd oedolyn. Felly, mae pob gêm yn cyfeirio at realiti'r dyfodol.

Yn ystod y cyfnod datblygu mae'r cŵn bach yn dysgu eu lle priodol yn yr hierarchaeth pecynnau, ac yn dangos nodweddion pwysig eu nodweddion ymddygiad.

Yn yr un cyfnod o hyd mae cŵn bach yn dysgu hela, dominyddu, ymladd, ymhlith pethau eraill, trwy “gemau” mewn pecynnau. Sylwch ar eich ymateb i’r ci bach sy’n byw yn eich tŷ: a ydych chi’n ei gyfarch mewn llais plentynnaidd, yn ei anwesu ac yn ei gusanu, gan droi ato fel pe bai’n blentyn? Trwy ei drin fel hyn, sut mae'n ymateb i chi? Mae'n debyg bod y ci bach yn ei dderbyn yn llawn egni, yn llyfu ac yn brathu popeth o fewn cyrraedd. Ac ar y pwynt hwn yn union y mae'r gwall yn digwydd.

Felly, peidiwch â gadael i'ch ci frathu'ch llaw nac unrhyw ran arall o'ch corff, crëwch derfynau, oherwydd yn aml nid yw'r gêm hon yn dod i ben gydag amser, fel y mae llawer yn ei feddwl. Mae'r ci bach yn tyfu ac yn parhau i frathu i chwarae, ond nawr gyda dannedd parhaol aceg enfawr

Rhowch sylw i'r cyfnod pan fydd dannedd y ci bach yn dechrau dod i'r amlwg, mae'r newid dannedd yn digwydd rhwng y trydydd a'r seithfed mis o fywyd yr anifail. Yn y cyfnod hwn, mae'n arferol i'ch ffrind cnoi ar wrthrychau i leddfu niwsans gwm. Helpwch eich ci yn y cyfnod hwn trwy roi mynediad iddo at deganau rwber a fydd yn ei helpu yn y trawsnewid hwn.

Sut i atal y ci bach rhag brathu ein dwylo a'n traed a ffyrdd o gywiro hyn

1 ) Rhowch ddosau da o ymarfer corff dyddiol i'r ci bach (sydd eisoes wedi'i ddadlyngyru a'i frechu!) drwy fynd ag ef allan am dro. Gall hyn leihau rhai ysgogiadau i frathiadau.

2) Os bydd yn cnoi pan gaiff serch, o degan y gall ei frathu. Os yw'n mynnu, gadewch yr amgylchedd am ychydig funudau.

3) Os yw'r ci yn chwarae brathu ym mhob cysylltiad â bodau dynol, ailgyfeiriwch at deganau rwber neu ffabrig.

4) Rhag ofn i'r ci frathu a dal, daliwch ei geg gyda chymorth eich gwefusau eich hun fel ei fod yn agor ei geg a gallwch ollwng gafael. Peidiwch ag ymladd, brocio na tharo'r ci.

Mae cywiro a rhoi terfynau i'ch ci yn sicr yn fath o gariad. Carwch eich ffrind.

Sut i roi'r gorau i frathiadau pranc

Ymddiried ynof, mae'n llawer haws nag yr ydych chi'n meddwl, does ond angen bod yn gyson. Hynny yw, os na allwch chi frathu, ni allwch chi brathu BYTH. Nid yw'n ddefnydddim byd os byddwch chi'n ei osod weithiau ac ar adegau eraill dydych chi ddim. Bydd eich ci wedi drysu, ar goll ac ni fydd yn dysgu dim. Peidiwch â chwarae brathu dwylo a throed, peidiwch â siglo'ch dwylo a'ch traed o'i flaen yn bwrpasol, a pheidiwch â phryfocio'ch ci.

Gwyliwch y fideo isod a dysgwch sut i ddatrys y broblem hon unwaith ac i bawb:

Sgrolio i'r brig