Syniadau ar gyfer perthynas dda rhwng cŵn a phlant

Rydym eisoes wedi dangos i chi pa fridiau sydd orau i blant. Nawr gadewch i ni roi awgrymiadau ar sut i ymddwyn pan fydd gennych chi gŵn a phlant yn yr un amgylchedd. Mae angen i rieni gymryd rhagofalon penodol fel bod y cydfodolaeth hwn yn gytûn ac yn hapus.

1. Byddwch yn ofalus os bydd eich ci yn defnyddio ei geg i chwarae, symud neu reoli'r plentyn. Ni ddylai unrhyw gi bach dros 5 mis oed ddefnyddio ei geg i chwarae, ac mae'n fwy na thebyg nad yw'n chwarae ond yn ceisio rheoli neu ddominyddu bodau dynol â'i ddannedd, ni waeth pa mor dyner y mae'n ymddangos.

4 2. Byddwch yn ofalus os yw'ch ci'n ymwthio rhyngoch chi a'r plentyn wrth i chi gofleidio neu wrth ryngweithio'n annwyl. Gallai hyn ddangos cenfigen, ymosodedd cudd neu amddiffyniad tuag atoch chi, y perchennog.

3. Dywedwyd “Gadewch i'r cŵn gysgu”, ymadrodd sy'n cyfateb i “peidiwch â phrocio'r jaguar â ffon fer”, gan rywun a oedd yn wirioneddol adnabod cŵn. Dysgwch a PEIDIWCH BYTH â chaniatáu i blant, aelodau'r cartref neu ymwelwyr ddychryn, deffro neu gofleidio ci cysgu. Hefyd, mae cŵn, yn ôl eu natur, yn fwy sarrug ac anodd yn y nos, ac os yw'ch ci yn cwympo i gwsg trwm, ewch ag ef i le preifat neu at ei gludwr, fel hynny rydych chi'n osgoi'r risg o blentyn ofnus iddo neu ddeffro ef i fyny.

4. Gwyliwch am unrhyw wyllt, boed yn cellwair neu fel arall. Mae cŵn yn tyfu i'n rhybuddio nipwy fydd yn brathu. Mae perchnogion yn aml yn dweud bod eu cŵn yn tyfu drwy'r amser, ac yn cael sioc pan fydd yn brathu rhywun o'r diwedd, gan eu bod yn credu na fyddent byth yn brathu er gwaethaf y crych. Nid yw'r growl yn lais y mae'r ci yn ei wneud i "siarad", er bod rhai bridwyr o fridiau penodol yn credu yn y myth bod eu brîd yn "siarad", Rottweilers fel arfer. Nid yw cŵn yn “siarad” trwy wylltio - maen nhw'n chwyrnu i adael i ni wybod bod angen help arnyn nhw ac i'n rhybuddio ni eu bod nhw eisiau brathu.

5. Byddwch yn wyliadwrus o weithredoedd cyfunol: gall eich ci fod yn neis pan ddaw'r plentyn ato wrth gnoi, a gall fod yn neis wrth gael ei gofleidio tra'n gorwedd ar eich soffa. Ond efallai y bydd eich ci yn udo neu hyd yn oed yn brathu pan ddaw'r plentyn ato AC yn cofleidio WRTH orwedd ar y soffa yn cnoi. Sef: gall eich ci fod yn neis wrth gael cwtsh gan y plentyn, a bod yn neis pan fydd yn cael ei atal gan yr dennyn rhag erlid y teulu neu gath, ond fe all wylltio, ysgyfaint, neu frathu WRTH gael ei atal neu'n rhwystredig.

Sut i addysgu a magu ci yn berffaith

Y dull gorau i chi addysgu ci yw trwy Ffridio Cynhwysfawr . Bydd eich ci yn:

Tawelwch

Yn ymddwyn

Ufudd

Di-bryder

Di-straen

Di-rwystredigaeth

Iachach

Byddwch yn gallu dileu problemau ymddygiad eich ci mewn ffordd empathig a pharchusa chadarnhaol:

– peeing out of place

– paw llyfu

– meddiannol â gwrthrychau a phobl

– anwybyddu gorchmynion a rheolau

– cyfarth gormodol

– a llawer mwy!

Cliciwch yma i ddysgu am y dull chwyldroadol hwn a fydd yn newid bywyd eich ci (a’ch bywyd chi hefyd).

Sgrolio i'r brig